Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

OGŁOSZENIE

W sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń

Stowarzyszenia Kongres Kobiet

 

Działając na podstawie § 30 ust. 1 w związku z § 29 ust. 1 oraz § 31 i § 32 Statutu Stowarzyszenia Kongres Kobiet

Zarząd Stowarzyszenia Kongres Kobiet zwołuje

Walne Zebranie Członkiń i Członków

na dzień 21.03.2019 r. o godz.17.00.

Zebranie odbędzie się w Warszawie, w miejscu: Poldent sp. Z o.o., ul. Dzika 2

 

Porządek Obrad:

 

1. Otwarcie 

2. Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Zebrania 

3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej 

4. Przyjęcie porządku obrad 

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018. Prezentacja działalności z kadencji 2016-2019

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018   

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za rok 2018 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018 

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członkiń Rady Stowarzyszenia za rok 2018 

10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członkiń Komisji Rewizyjnej za rok 2018

11. Wybór Rady Stowarzyszenia 

12. Wybór Komisji Rewizyjnej 

13. Zmiana statutu w sprawie procedury wyboru Prezeski i Zarządu przez Radę Stowarzyszenia

14. Sprawy różne

15. Zakończenie obrad

 

Kwestię prawa do zgłoszenia sprawy do porządku obrad reguluje § 32 pkt. 2. Statutu Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

 

DOKUMENTY:

- Sprawozdanie finansowe za rok 2018

- Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Konres Kobiet za rok 2018

- Sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2018

- Protokół Komisji Rewizyjnej 

- Uchwały Rady Stowarzyszenia

- Projekty uchwał 1-3

- Projekty uchwał 4-9

- Projekty uchwał 10-12