Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Stowarzyszenie Kongres Kobiet powstało 28 stycznia 2010 roku. Działamy na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Dążymy do zwiększenia aktywności i udziału kobiet w życiu publicznym, a zwłaszcza politycznym. Chcemy dostarczać kobietom wiedzy i kwalifikacji, które im to umożliwią.

Po co nam Stowarzyszenie Kongres Kobiet?

I Kongres Kobiet był wydarzeniem spontanicznym. Spotkały się na nim różne nurty ruchów i organizacji  kobiecych, ale  także wiele kobiet nigdzie nie zrzeszonych. Wszystkie, mimo różnic w poglądach na wiele spraw, miałyśmy okazję poczuć ogromną energię płynącą z tego wydarzenia.  Pod tym względem Kongres był naszym wielkim, wspólnym sukcesem.

Był to także sukces organizacyjny, biorąc pod uwagę środki i siły, jakie miałyśmy do dyspozycji. Największą trudnością okazał się brak jakiejkolwiek formy prawnej Kongresu, co uniemożliwiało zawieranie umów i zobowiązań w imieniu Kongresu.  No i oczywiście bardzo ograniczony budżet. Dlatego po Kongresie pilną sprawą było stworzenie formalnej struktury, która pozwoliłaby nam na zgodne z prawem zbieranie środków finansowych i zarządzanie nimi.

Rozważane były różne opcje i najlepszą okazało się stowarzyszenie.  Spośród członkiń Rady Programowej został wyłoniony Komitet Organizacyjny, który powołał do życia Stowarzyszenie Kongres Kobiet, zarejestrowane  w styczniu 2010 roku.

Główne cele Stowarzyszenia, ujęte w Statucie, to podejmowanie wszelkich działań, mających na celu propagowanie idei Kongresu Kobiet, m.in. aktywizację zawodową, polityczną i samorządową kobiet, wspieranie kobiet w podejmowanej przez nie działalności i szukanie środków na te cele. Te środki mają pochodzić w pierwszej kolejności ze składek członkowskich, z własnej działalności gospodarczej, ale także z darowizn, z ofiarności publicznej oraz od sponsorów, których pozyskiwaniem Stowarzysznie również się zajmuje.

Organem zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd, nad działalnością którego czuwa Komisja Rewizyjna. Najwyższym organem władzy jest Walne Zebranie Członków, w którym każdy z członków może wziąć udział i uczestniczyć w głosowaniu. Walne Zebranie rozlicza Zarząd Stowarzyszenia z jego działalności, aż do możliwości odwołania go w określonych przypadkach.  Również każdy członek może zostać wybrany do władz Stowarzyszenia a także zgłaszać propozycje działań wspierających cele statutowe.

Statut w całości jest dostępny na stronie www.kongreskobiet.pl. Tam też znajdują się warunki, na jakich można zostać członkinią Stowarzyszenia - wystarczy wypełnić Deklarację Członkowską, zaakceptować Statut i regularnie opłacać zadeklarowaną składkę.

Wszystkie osoby powołane do organów Stowarzyszenia wykonują swoją pracę nieodpłatnie.
Oczywiście Stowarzyszenie, jako organizacja powstała na fundamentach Kongresu Kobiet, reprezentuje idee Kongresu, ale jest od niego niezależna, podejmuje niezależne decyzje i bierze za nie odpowiedzialność.

Popieramy wszelkie działania, które mogą służyć wzmocnieniu obecności kobiet w życiu publicznym. Obecnie najbardziej pilną dla nas sprawą są parytety, bo wierzymy, że wprowadzenie ich w życie pozwoli zrealizować wiele innych postulatów wysuniętych w czasie I Kongresu.

Naszą siłą jest ilość członków. Im więcej nas będzie, tym głośniej będziemy mogły mówić o ważnych dla nas sprawach. Dlatego gorąco apelujemy o przystępowanie do Stowarzyszenia, które w odróżnieniu od Kongresu Kobiet pracuje cały rok.