Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Celami Stowarzyszenia są: 
 
1) działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, 
 
2) działania na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym i publicznym, 
 
3) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział w życiu społecznym, politycznym i publicznym, 
 
4) działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet.
 

 

Główne działania i postulaty Kongresu Kobiet dotyczą dziesięciu dziedzin:

1.     Stwarzania mechanizmów służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym (parytety, kwoty).

2.     Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

3.     Równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn.

4.     Stwarzania instytucji stojących na straży równych praw oraz rów­nych szans i możliwości kobiet.

5.     Aktywizacji politycznej, samorządowej i obywatelskiej kobiet.

6.     Poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet (w tym wzmocnienia praw reprodukcyjnych, szczególnie refundacji zapłodnienia In vitro).

7.     Aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet.

8.     Edukacji w duchu równości, przeciwdziałaniu wykluczającym stereotypom (w edukacji i kulturze masowej).

9.     Promocji działalności kulturotwórczej kobiet.

10.  Troski o status i prawa kobiet wiejskich.

 

Nadrzędnym postulatem przyświecającym wszystkim po­wyższym działaniom jest budowanie więzi i solidarności wśród ko­biet, opartej na wiedzy o ich ekonomicznym, kulturowym i wycho­wawczym dorobku, na pamięci o ich historycznych dokonaniach i na nadziejach dotyczących równego społeczeństwa przyszłości